Kategoriler
ORACLE

Oracle Database 11g – SQL Temelleri II ||Large Data Sets

Diğer dersleri https://selimkaratas.com.tr/oracle-11g-r2-egitimi-ders-notlari adresinden bulabilirsiniz.

4. Manipulating Large Data Sets

Using Subqueries to Manipulate Data ( Verileri işlemek için subquery Kullanımı)

SELECT department_name, city
FROM departments
NATURAL JOIN (SELECT l.location_id, l.city, l.country_id
       FROM locations l
       JOIN countries c
       ON(l.country_id = c.country_id)
       JOIN regions USING(region_id)
       WHERE region_name = 'Europe');

-- 3 join yöntemini de kullanıyoruz

subquery

Subquery Kullanarak Insert Yapma

INSERT INTO ( SELECT location_id, city, country_id
FROM locations
WHERE country_id IN
          (SELECT country_id
          FROM countries
          NATURAL JOIN regions
          WHERE region_name = 'Europe'))
          VALUES (3600, 'Washington', 'US');

/* where şartımızda Europe yazmasına rağmen insert işlemini yapmıştır bu gibi sorunları önlemek için özel bir keyword kullanacağız */

1 row inserted

INSERT INTO ( SELECT location_id, city, country_id
FROM locations
WHERE country_id IN
          (SELECT country_id
          FROM countries
          NATURAL JOIN regions
          WHERE region_name = 'Europe')
          WITH CHECK OPTION )
          VALUES (3600, 'Washington', 'US');

--WITH CHECK OPTION ile veri tutarlılığı sağlarız

WITH CHECK OPTION

INSERT VE UPDATE İŞLEMLERİNDE DEFAULT KULLANIMI

INSERT INTO departments
(department_id, department_name, manager_id)
VALUES (300, 'İstatistikçi', DEFAULT);

-- boş alanlara default değer(null) atadık

default kullanımı

UPDATE departments
SET manager_id = DEFAULT
WHERE department_id = 110;

--110 numaralı departman müdürünü default yaptık.

Önce 110 numaralı departmana bir bakalım:

update öncesi

Update işleminden sonra ise:

update sonrası

Görüldüğü gibi manager_id = null oldu.

Başka Tablodan Dataları Almak

INSERT INTO sales_rep(id, name, salary, comm)
SELECT employee_id, last_name, salary, commission_pct
FROM employees
WHERE job_id LIKE '%REP%';

-- sales_rep tablosunu yarattıktan sonra insert işlemi yapabiliriz. tablonun varlığını kontrol ettikten sonra işlemi yapıyoruz.

-- employees tablosunda job_id'si içinde 'rep' geçenlerin bilgilerini alıp sales_rep tablosuna kopyalıyoruz.
select * from sales_rep;

dataları kopyalama

Multitable INSERT

Biz daha önce insert işlemini bir tablo için yapıyorduk. Burada birden fazla tabloya tek sorgu ile insert yapacağız.

Multitable INSERT

 INSERT ALL

Tek tek insert yapmak yerine insert all ile tek sorguda bu işlemi yapabiliriz.

Eğer tablolar yoksa

create table sal_history (empid number(5), hiredate date, sal number(8));
create table mgr_history (empid number(5), mgr number(5), sal number(8));

ile tabloları yaratabiliriz.

Daha sonra insert işlemini yapıyoruz.

INSERT ALL
INTO sal_history VALUES(EMPID,HIREDATE,SAL)
INTO mgr_history VALUES(EMPID,MGR,SAL)
SELECT employee_id EMPID, hire_date HIREDATE,
salary SAL, manager_id MGR
FROM employees
WHERE employee_id > 200;

-- employee_id'leri 200'den büyük olanları tablolarımıza insert ediyoruz
 select * from sal_hıstory;

select * from sal_hıstory;

select * from mgr_hıstory;

select * from mgr_hıstory;

create table emp_history (empid number(5), hiredate date, sal number(8));
create table emp_sales(empid number(5), comm number(2,2), sal number(8));
insert all
when hiredate < '01-OCA-96' then
into emp_history values(empid, hiredate, sal) 
when comm is not null then
into emp_sales values(empid, comm, sal) 
select employee_id empid, hire_date hiredate, commission_pct comm,
salary sal 
from employees;
--yukarıda uyan herşeyi getirir ancak bu örnekte belirli şartlara göre insert yapar.
select * from emp_hıstory;

select * from emp_hıstory;

 

select * from emp_sales;

 

select * from emp_sales;

INSERT FIRST:  Aynı anda birden çok şarta uyuyorsa kim yukarıda ise ona insert yap.

create table sal_low (empid number(5), last_name varchar2(15), sal number(8));
create table sal_mid (empid number(5), last_name varchar2(15), sal number(8));
create table sal_high (empid number(5), last_name varchar2(15), sal number(8));
INSERT FIRST
WHEN salary < 5000 THEN
INTO sal_low VALUES (employee_id, last_name, salary)
WHEN salary between 5000 and 10000 THEN
INTO sal_mid VALUES (employee_id, last_name, salary)
ELSE
INTO sal_high VALUES (employee_id, last_name, salary)
SELECT employee_id, last_name, salary
FROM employees

-- maaşları aralıklarına göre uygun tablolara dağıtır. 
-- insert all bütün tablolara insert first şarta uyan tablolara insert yapar.
select * from sal_low;

select * from sal_low;

select * from sal_mid;

select * from sal_mid;

select * from sal_high;

select * from sal_high;

CREATE TABLE SALES_INFO2( 
EMPLOYEE_ID NUMBER(6), 
WEEK NUMBER(2), 
SALES NUMBER(8,2));
INSERT ALL 
INTO sales_info2 VALUES (employee_id,week_id,sales_MON) 
INTO sales_info2 VALUES (employee_id,week_id,sales_TUE) 
INTO sales_info2 VALUES (employee_id,week_id,sales_WED) 
INTO sales_info2 VALUES (employee_id,week_id,sales_THUR) 
INTO sales_info2 VALUES (employee_id,week_id,sales_FRI) 
SELECT EMPLOYEE_ID,week_id,sales_MON,sales_TUE,sales_WED,sales_THUR,sales_FRI from sales_source_data;
SELECT * FROM sales_ınfo2;

pivoting insert

 Pivoting INSERT

Bilgiyi tek satır içinde depolamışsa biz bunları birden fazla satır ve dikey formatlı hale getiriyoruz.

CREATE TABLE SALES_SOURCE_DATA( 
EMPLOYEE_ID NUMBER(6), 
WEEK_ID NUMBER(2), 
SALES_MON NUMBER(8,2), 
SALES_TUE NUMBER(8,2), 
SALES_WED NUMBER(8,2), 
SALES_THUR NUMBER(8,2), 
SALES_FRI NUMBER(8,2));
INSERT INTO SALES_SOURCE_DATA VALUES (117,6,1000,2000,3000,4000,5000);
SELECT * FROM SALES_SOURCE_DATA;

pivoting insert

MERGE Statement: Bu işlemlerde hem update, hem insert, hem de delete işlemi tek komut içerisinde yapılabilir. İstediğimiz şekilde DML komutları kullanabiliriz.

CREATE TABLE bonuses (employee_id NUMBER, bonus NUMBER DEFAULT 100);
INSERT INTO bonuses(employee_id)
 (SELECT e.employee_id FROM employees e, sales_rep s
 WHERE e.employee_id = s.id
 GROUP BY e.employee_id);
SELECT * FROM bonuses;

SELECT * FROM bonuses;

MERGE INTO bonuses D
USING (SELECT employee_id, salary, department_id FROM employees
 WHERE department_id = 80) S
 ON (D.employee_id = S.employee_id)
 WHEN MATCHED THEN UPDATE SET 
 D.bonus = D.bonus + S.salary*.01
 DELETE WHERE (S.salary > 8000)
 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT 
 (D.employee_id, D.bonus)
 VALUES (S.employee_id, S.salary*0.1)
 WHERE (S.salary <= 8000);

-- iki tabloda da employee_id eşleşiyorsa update yaparız.
-- employee_id'ler eşleşmiyorsa insert işlemi yaparız
-- salary > 8000 olanları delete ediyoruz.
SELECT * FROM bonuses;

SELECT * FROM bonuses;

 Flashback Version Query : Satırlar için elde edebildiği maksimum time periyodu içinde değişen değerleri verir.

SELECT salary FROM employees
WHERE employee_id = 117;
-- update öncesi : 2800
-- update sonrası: 3220
UPDATE employees SET salary = salary * 1.15
WHERE employee_id = 117;
COMMIT;
-- commit yaptığımız için normalde eski maaşına erişemeyiz ancak özel bir sorgulama ile bu konuda bilgi sahibi olabiliriz
SELECT salary FROM employees
VERSIONS BETWEEN SCN MINVALUE AND MAXVALUE
WHERE employee_id = 117;

-- sorgusu ile eski ve yeni maaşlarını görebiliriz.

VERSIONS BETWEEN SCN MINVALUE AND MAXVALUE

 

ile version_starttime and versions_endtime değişim zamanlarını verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir